GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Adres: ul. Astrów 4a
44-321 Marklowice
telefon: (0 32) 455 02 92
e-mail: gzgk@marklowice.pl

Przedmiotem działania GZGK jest:

 • utrzymanie dróg i placów gminnych oraz dróg wewnętrznych będących własnością gminy w zakresie:
  • utrzymania zimowego,
  • awaryjnej naprawy nawierzchni,
  • utrzymywania znaków i urządzeń informacyjnych, ostrzegawczych
   i zabezpieczających,
  • wykonywania i utrzymania w należytym stanie rowów odwadniających, przepustów i poboczy w pasach drogowych
 • utrzymanie czystości na terenie Gminy poprzez:
  • mechaniczne i ręczne oczyszczanie wraz z opróżnianiem koszy ulicznych,
  • eksploatację szaletów gminnych,
  • wykaszanie niezagospodarowanych terenów komunalnych,
  • utrzymanie i konserwacje słupów ogłoszeniowych,
  • realizacja zadań z gospodarki ściekowej,
 • likwidacja dzikich wysypisk oraz organizacja i obsługa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych,
 • gospodarowanie obiektami i boiskami sportowymi i rekreacyjnymi gminy,
 • gospodarowanie innymi nieruchomościami Gminy przekazanymi w trwały zarząd,
 • wykonywanie i eksploatacja wystroju świątecznego gminy,
 • utrzymanie i eksploatacja kanalizacji deszczowej i melioracji,
 • zakładanie i utrzymanie zieleni gminnej,
 • pomoc techniczna przy organizacji gminnych imprez kulturalnych, rekreacyjnych
  i sportowych,
 • wyłapywanie i przekazywanie do schroniska bezpańskich psów oraz usuwanie padłych zwierząt z terenów gminy,
 • utrzymane mieszkaniowego zasobu gminy w zakresie bieżącej eksploatacji.

UCHWAŁA NR XVI/90/16 RADY GMINY MARKLOWICE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Marklowicach
UCHWAŁA NR XXI/120/16 RADY GMINY MARKLOWICE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Marklowicach